فا فایل

فا فایل

بهترین مرجع محصولات دانلودی در ایران

دانلود کتاب طلایی پاتوژن‌های ویروسی نوپدید و بازپدید PDF

بهترین نسخه 2024 کتاب پاتوژن های ویـــروسی نوپدید و باز پدید یک کتاب کم یاب و با قیمت مناسب در نسخه های PDF و با حجم 38 مگابایت اماده دانلود می باشد.

 

بخشی از کتاب: 

بیماری مشترک بین انسان و حیوان )زئونوز(، بیماری است که عامل آن میتواند به طور طبیعی از مهرهداران به انسان و یا برعکس منتقل شود. بیش از 60 درصد عوامل بیماریزای انسانی )باکتریها، ویروسها، قارچها، تک یاختهها، انگلها و سایر پاتوژنها( منشأ مشترک بین انسان و حیوان دارند. از طرف دیگر اغلب بیماریهای نوپدید و بازپدید نیز ماهیت زئونوز دارند. در انسان از 177 بیماری نوپدید مطرح شده 130 مورد آن )حدود 75 درصد( جزء بیماریهای زئونوز هستند. اثرات این بیماریها در سالهای اخیر با شیوع قابل توجه مواردی مانند آنفلوانزای مرغی )1N5H)، آنفوالنزای خوکی )1N1H)، تب نیل غربی، ابوال، زیکا، نیپا، کووید 19 و غیره مورد تاکید قرار گرفته است. عوامل مستعدکنندهای مانند تغییرات اقلیمی، شهرنشینی، مهاجرت، تجارت حیوانات، سفر و گردشگری، عوامل انسانی و عوامل طبیعی تأثیر زیادی بر پیدایش، ظهور مجدد و پراکنش بیماریهای زئونوز نوپدید و بازپدید داشته است. هدف این مطالعه بیان اهمیت بیماریهای مشترک بین انسان و دام در اپیدمیولوژی بیماریهای نوپدید و بازپدید و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در کاهش شیوع آنها میباشد.

اریهای عفونی تأثیر بسزایی در شکلگیری جوامع و فرهنگها در طول تاریخ بشر داشته است. اپیدمیها و همهگیریهای بزرگ مانند طاعون، تب زرد، وبا، تیفوس و آنفوالنزا در طول قرنها با تعیین نتایج جنگها، پایان امپراتوریها و از بین بردن جوامع، بشریت را تحت تأثیر قرار دادهاند )1(. در حدود 12000 سال پیش، از زمان انقالب کشاورزی که کشت محصوالت و اهلی کردن حیوانات آغاز شد، بیماریهای قابل انتقال نوپدید و بازپدید، بر جمعیت انسان تأثیر گذاشتهاند و این امر نشان دهنده اولین قدمهای انسان در دستکاری طبیعت بوده است )2(. در دهههای 1960 و ،1970 زمانی که توجه بهداشت عمومی به دلیل ظهور آنتیبیوتیکها و واکسنها از عفونتهای حاد به بیماریهای مزمن معطوف شد، این باور که بیماریهای عفونی شکست خوردهاند، رایج بود )3(، اما اپیدمیها و همهگیریهای بعدی، بهویژه ویروس ایدز و اخیراً کووید،19- این باور را از بین برد و تهدیداتی که بیماریهای عفونی زئونوز همچنان برای سالمت انسان ایجاد میکند را به ما یادآوری کرد. بنابراین شناخت بیماریهای نوپدید و بازپدید زئونوز و راهکارهای مقابله و مواجهه با آنها اهمیت بسزایی دارد و در این مطالعه به بیان اهمیت بیماریهای مشترک انسان و دام در اپیدمیولوژی بیماریهای نوپدید و باز پدید پرداخته میشود. بیماریهای نوپدید و باز‌‌‌‌‌‌‌پدید مسئول بخش قابلتوجهی از همهگیریهای عفونی هستند. بیماری عفونی نوپدید بیماری ً ایست که قبال رخ نداده یا فقط جمعیتهای کوچکی در یک منطقه را تحت تأثیر قرار داده است، اما اکنون بهعنوان بیماری عفونی متمایزی شناخته میشود. بیماری عفونی بازپدید بیماریایست که در یک دوره زمانی مشکالت بهداشتی قابل توجهی را در یک منطقه جغرافیایی خاص یا در سطح جهان ایجاد کرده و سپس به شدت کاهش یافته است، اما اکنون دوباره به مشکل بهداشتی مهمی تبدیل گردیده است )4(. اکثر بیماریهای نوپدید و باز‌‌‌پدید منشأ مشترک بین انسان و دام )زئونوز( دارند. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر بیماری که به طور طبیعی، مستقیم یا غیرمستقیم، از حیوانات مهرهدار به انسان یا از انسان به حیوان قابل انتقال باشد، به عنوان بیماری مشترک بین انسان و دام یا زئونوز طبقهبندی میشود )تصویر شماره 1(. در بین پاتوژنهای انسانی، حدود 60 درصد از نظر ماهیت، مشترک بین انسان و دام هستند. در 25 سال گذشته، 38 پاتوژن جدید پدیدار شده است که 75 درصد از آنها از حیوانات منشا گرفتهاند)5(. با این حال، همهی بیماریهای نوپدید و باز‌‌‌پدید زئونوز نیستند. استفاده نامناسب یا ناقص از آنتیبیوتیکها برای درمان بیماریها در انسان و حیوانات ممکن است باعث ایجاد سویههای نوپدید مقاوم به آنتیبیوتیک شود. به عنوان مثال، عفونتهای ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین و کاندیدا اوریس مقاوم به داروهای ضد قارچی بیماریهای نوپدید غیر مشترک بین انسان و داماند که ناشی از استفاده بیرویه یا سوء مصرف آنتی بیوتیکها و داروها هستند. پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی در کشاورزی، دامپروری و صنعتی شدن )مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش آلودگی هوا و خاک( و رشد جمعیت )گسترش شهرنشینی ً در مناطق طبیعی که قبال خالی از سکنه بوده اند( عوامل تعیین کننده مرتبط با تخریب اکوسیستمهای با تنوع زیستی غنی هستند. این عوامل سبب افزایش ارتباط انسان و حیوانات و....

 

PDF کتاب ارزشمند پاتوژن‌های ویروسی نوپدید و بازپدید

دانلود کتاب  پاتوژن‌های ویروسی نوپدید و بازپدید

کتاب ارزشمند پاتوژن‌های ویروسی نوپدید و بازپدید که می توانید نسخه PDF را ازز سایت فا فایل دریافت کنید ، یکی از کتاب های مهم در بخش ویروس شناسی و پزشکی می باشد ، هر قسمت از کتاب باعث افزایش سطح آگاهی شما نسبت به پاتوژن های ویروسی خواهد شد که بصورت نوپدید و بازپدید شکل میگیرند.

خرید کتاب پاتوژن ویروسی 2024

کتاب پاتوژن‌های ویروسی نوپدید برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای تمامی پزشکان و پرستاران عزیز قابل مطالعه است شما می توانید بعد از خرید این کتاب با 56% تخفیف از سایت فا فایل بصورت مادام العمر در TG خود داشته باشید .

 

 

دانلود کتاب طلایی پاتوژن‌های ویروسی نوپدید و بازپدید PDF


   قیمت محصول: 9,860 تومانپرداخت و دانلـود

  • کد محصول: 398
  • مبلغ بدون تخفیف: 29,000 تومان
  • تخفیف: 66 درصد
  • مبلغ قابل پرداخت: 9,860 تومان
  • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
  • تاریخ ایجاد: 1403/04/21 - 16:09:37
  • اشتراک‌گذاری محصول:
  • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
هفده به‌اضافه سه