این محصول تنها برای فرد تهیه کننده از وبسایت آکودان است و در صورت پخش این دوره، از نظر قانونی و شرعی رضایتی وجود ندارد.